BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

[DIGITAL SHARING] CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG SẢN XUẤT: GÓC NHÌN TỪ SINGAPORE

GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch theo xu hướng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, các doanh nghiệp buộc phải thay đổi để thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ứng dụng công nghệ là giải pháp then chốt để đạt được các bước tiến trong sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhằm chia sẻ kiến thức, học tập kinh nghiệm từ Singapore về CĐS trong sản xuất, Chương trình phối hợp với Cơ quan Phát triển DN Signapore (ESG) đồng tổ chức Hội thảo quốc tế: Chuyn đi s cho các nhà sn xut Vit Nam- Góc nhìn t Singapore.

Các đơn vị hỗ trợ tổ chức: Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam, Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam và Hiệp hội các DN khu công nghiệp thành phố HCM.

Link chi tiết và đăng ký: https://web.micepad.co/manufacturing-dx/info

Các điểm chính của Hội thảo:

  • Tìm hiểu cách các doanh nghiệp sản xuất bắt đầu hành trình chuyển đổi số
  • Tìm hiểu các trường hợp và các lợi ích của áp dụng công nghệ trong sản xuất
  • Tham quan thực tế ảo về dây chuyền sản xuất thông minh của Singapore
* Sự kiện đã nhận được sự quan tâm của hơn 400 doanh nghiệp tham dự.
* Link video record: http://digital.business.gov.vn/event-digital-sharing-chuyen-doi-so-trong-san-xuat-goc-nhin-tu-singapore-335.html

Thời gian: 2021/06/24 14:00

Hình thức: Online