BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP 2021 “RÀO CẢN VÀ NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ”

GIỚI THIỆU

Trong quá trình triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện, Cục Phát triển doanh nghiệp đã tiến hành khảo sát 1.300 doanh nghiệp để phân tích các rào cản, khó khăn, cũng như nhu cầu giải pháp trong quá trình triển khai chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Căn cứ trên kết quả khảo sát và các hoạt động của Chương trình trong thời gian vừa qua, Cục Phát triển doanh nghiệp đã xây dựng, hoàn thiện Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số.

Nhằm cung cung cấp thông tin của Báo cáo tới cộng đồng, Cục Phát triển doanh nghiệp kính mời quý Đơn vị tham dự Hội thảo công bố Báo cáo:

- Thời gian: 15h00-16h00, Thứ tư, ngày 22/12/2021

- Hình thức tổ chức: Trực tiếp tại Trung tâm điều hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kết hợp trực tuyến.

- Link họp trực tuyến: http://ldp.to/congbobcCDS2021

(ID cuộc họp: 830 5705 1177, Passcode: 005689. Sự kiện cũng được livestream trực tiếp trên Fanpage Cục Phát triển doanh nghiệp, Fanpage Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 và Fanpage VTCNow).

Thời gian: 2021/12/22 15:00

Hình thức: Online