BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

LỄ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2021-2025

GIỚI THIỆU

Chương trình dự kiến Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025

Thời gian Hoạt động Ghi chú
08:00 - 08:30   Đăng ký đại biểu Cục Phát triển doanh nghiệp và Dự án USAID LinkSME  
08:30 - 09:00 Phát biểu khai mạc

- Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam
09:00 – 09:15 Báo cáo chuyển đổi số trong doanh nghiệp tại Việt Nam                                                    Tư vấn Chuyển đổi số của Dự án LinkSME
09:15 - 09:30    Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09:30 - 09:50 Lễ ký thỏa thuận hợp tác Lễ ký kết với một số đối tác đồng hành cùng Chương trình
09:50 - 10:00 Kết luận và bế mạc  Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10:00-11:00 Tiệc nhẹ, giao lưu   

Thời gian: 2020/12/03 08:00

Hình thức: Online