BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

CHUYỂN DỊCH LỢI THẾ CẠNH TRANH VÀ YÊU CẦU CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP

Chuyển đổi số đã thay đổi các yếu tố thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp

Theo mô hình kinh doanh truyền thống, ba yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững là Phạm vi, Quy mô và Hiệu quả. Các yếu tố này giúp doanh nghiệp xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua cắt giảm chi phí. Hiệu quả kinh tế theo phạm vi phản ánh năng lực tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp khi sản xuất hai hoặc nhiều dòng sản phẩm khác biệt có cùng đầu vào sản xuất hoặc được áp dụng, bổ sung trong cùng một quy trình. Trong khi đó, hiệu quả sản xuất theo quy mô phản ánh năng lực tiết kiệm chi phí của doanh nghiệp thông qua việc gia tăng sản lượng sản xuất của một sản phẩm, xét tới chi phí tối thiểu cho việc sản xuất nhằm đạt được giá trị thặng dư.

Tuy nhiên với sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng cũng như tốc độ phát triển công nghệ, các yếu tố thúc đẩy cạnh tranh bền vững dần mất đi sự phù hợp trong thời đại kinh tế số. Các lãnh đạo doanh nghiệp cần phải “tái tạo” lại doanh nghiệp của mình để hướng tới các yếu tố mới thúc đẩy cạnh tranh động, bao gồm (i) tốc độ phát triển công nghệ, (ii) đổi mới sáng tạo và (iii) con người làm trung tâm. Tốc độ phát triển, áp dụng công nghệ tiên tiến và đầu tư vào các sáng kiến đổi mới giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh, bắt kịp được với các thay đổi trong thị trường.

 

Bài viết liên quan
Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

[DIGITAL SHARING] MỜI THAM DỰ WEBINAR "HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI."

[DIGITAL SHARING] MỜI THAM DỰ WEBINAR "HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI."

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận