BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 080-43853

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Going Digital - Being Digital

MỜI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THAM GIA ĐỒNG HÀNH TRIỂN KHAI GÓI GROW DIGITAL

Trong năm 2022, Chương trình sẽ chính thức triển khai gói GROW DIGITAL hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số để tăng tốc phát triển, trong đó Chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng Lộ trình Chuyển đổi số và một phần kinh phí cho các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số

Trong năm đầu tiên triển khai, Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, cụ thể là việc xây dựng Mạng lưới chuyên gia, triển khai công tác tư vấn và hỗ trợ trực tiếp tại phía doanh nghiệp,...

Trong năm 2022, Chương trình sẽ chính thức triển khai gói GROW DIGITAL hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số để tăng tốc phát triển, trong đó Chương trình sẽ hỗ trợ xây dựng Lộ trình Chuyển đổi số và một phần kinh phí cho các doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số.

.box_comment .box_title .share i { width: 33px; height: 33px; line-height: 33px; text-align: center; color: #FFF; border-radius: 50%; margin: 0; font-size: 18px; margin-left: 10px; } .box_comment .box_title .share i.fa-facebook { background: #4760a2; } .box_comment .box_title .share i.fa-twitter { background: #50abf0; } .box_comment .box_title .share i.fa-google-plus { background: #eb1c3b; } .box_comment .box_title .share { float: left; }

Bài viết liên quan
Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

Đào tạo Chuyển đổi số dành cho quản lý cấp cao DNNVV Tỉnh Lạng Sơn

[DIGITAL SHARING] MỜI THAM DỰ WEBINAR "HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI."

[DIGITAL SHARING] MỜI THAM DỰ WEBINAR "HƯỚNG DẪN CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI."

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Bốn hạn chế, khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số

Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận

Hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận