BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐĂNG KÝ CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Nhằm hỗ trợ giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp theo 3 gói “Start Digital”, “Grow Digital”, và “Go Digital – Go Global”, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp Dự án USAID LinkSME khảo sát, đánh giá và lựa chọn tối thiểu 20 nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số để đồng hành cùng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

 

MỤC TIÊU

LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP THAM GIA

Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp chuyển đổi số tham gia hoạt động này có một số lợi ích tiêu biểu như sau:

ĐƯỢC HỖ TRỢ TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG BÁ TỪ CHƯƠNG TRÌNH

Doanh nghiệp tham gia khảo sát được vào cơ sở dữ liệu của Chương trình, được hỗ trợ truyền thông và quảng bá, kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam thông qua Cổng thông tin Chương trình.

ĐƯỢC THAM GIA, ĐỒNG HÀNH, KẾT NỐI TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Các doanh nghiệp tham gia khảo sát có cơ hội cung cấp giải pháp cho 3 gói hỗ trợ “Start Digital”, “Grow Digital” và “Go Digital – Go Global” đồng hành cùng Chương trình. Các doanh nghiệp khi thuê, mua giải pháp từ 3 gói hỗ trợ này sẽ được ưu đãi một phần kinh phí từ Chương trình.

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

Thời hạn đăng ký liên tục đến hết ngày 30/10/2022

Đăng ký thông tin nhà cung cấp giải pháp Chuyển đổi số

Đăng ký thông tin giải pháp Chuyển đổi số

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Hiện nay - 30/10/2022

Doanh nghiệp đăng ký và điền thông tin khảo sát

14 ngày kể từ ngày đăng ký

Chương trình liên hệ để thẩm định thông tin 

10 ngày từ ngày thẩm định

Chương trình liên hệ để xác nhận, thẩm định thông tin, bắt đầu quá trình trao đổi về việc tham gia 3 gói hỗ trợ Start Digital, Grow Digital và Go Digital – Go Global