BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số năm 2022

  • 29 tháng 03, 2022 - 2:38 PM

  • Tác giả: Chương trình Hỗ trợ DN CĐS

  • Chia sẻ:

Ngày 15/03/2022, Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS về Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.

 

Ngày 15/03/2022, Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS về Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022.

          Theo đó, Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Cụ thể có 03 mục tiêu quan trọng năm 2022 là (1) Phát triển hạ tầng số; (2) Phát triển chính phủ số; (3) Phát triển kinh tế số và xã hội số.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và đầu tư chủ trì, Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mục tiêu đến hết năm 2022 đạt 150.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, tư vấn, thuê , mua các giải pháp chuyển đổi số.

 

Chi tiết Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS về Kế hoạch hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 (đính kèm)

/tmp/tmp_upload/ckfinder/userfiles/new/files/Q%C4%9027-KHH%C4%90-UBQGC%C4%90S-2022.pdf