BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp TP Đà Nẵng

 Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Đà Nẵng và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội thảo “Chương trình đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp”. Tại Hội thảo, chuyên […]...

Hội thảo Phát triển mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án USAID LinkSME đã xây dựng và triển khai các gói hỗ trợ […]

Hội nghị Chuyển đổi số cho DNNVV Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải...

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án USAID LinkSME đã xây dựng và triển khai các gói hỗ trợ […]

Webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên giới”...

Nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025, Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, Amazon Global Selling Việt Nam phối hợp tổ chức webinar “Hướng dẫn chuyển đổi số với thương mại điện tử xuyên biên...

Hội nghị Chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Ninh Thuận – Cơ hội, thách...

Trong thời gian triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp nhận được Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/03/2022 của UBND Tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn...