BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Hội thảo công bố báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021 “Rào cản...

GIỚI THIỆU Trong quá trình triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Dự án USAID LinkSME triển khai thực hiện, Cục Phát triển doanh nghiệp đã tiến hành khảo sát 1.300 doanh nghiệp để phân tích các...

Chuyển đổi số doanh nghiệp truyền thống: Lộ trình và Kế hoạch hành động

GIỚI THIỆU Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng một Lộ trình và Kế hoạch hành động chuyển đổi số cụ thể để dễ dàng thích ứng với những xu hướng mới, đáp ứng những mong đợi của khách hàng và nhu cầu của thị trường, Viện Kinh tế và Thương mại quốc tế […]...