BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Hội thảo công bố: Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc...

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức ( GIZ thông qua Dự án Trung tâm Chuyển đổi số xây […]

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

rong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển Doanh nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ thông qua Dự án Trung tâm Chuyển đổi số Việt Nam (DTC-VN) tổ chức Hội nghị Đối […]...

Chương trình đào tạo cho mạng lưới chuyên gia tư vấn chuyển đổi số phía Bắc...

Trong khuôn khổ các hoạt động phát triển mạng lưới Chuyên gia Tư vấn của Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Việt Nam (DTC-VN) – Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức...

HỘI THẢO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DOANH NGHIỆP...

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển Doanh nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thông qua Dự án Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức: “Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và công...