BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

HỘI THẢO KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 CHO DOANH NGHIỆP...

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển Doanh nghiệp phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thông qua Dự án Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức: “Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và công...