BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Gói CĐS hướng tới thị trường toàn cầu (Go Digital – Go Global)

  • 26 tháng 01, 2022 - 8:32 AM

  • Chia sẻ:

Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương hiệu và sản phẩm trên thị trường quốc tế.