BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Hội thảo: “Chuyển đổi số cho DNNVV tỉnh An Giang – Nâng cao năng lực kết...

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DNNVV TỈNH AN GIANG Với mục đích phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho DNNVV tỉnh An Giang, Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) phối hợp với Dự án USAID LinkSME tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số cho DNNVV tỉnh...