BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tài liệu báo cáo

[English] 2023 Annual report on Vietnamese enterprises’ digital transformation:...

16 tháng 04, 2024 Tải xuống

In the framework of The Supporting Enterprises’ digital transformation 2021-2025 of the Ministry of Planning and Investment, the Agency for Enterprise...

[Tiếng Việt] Báo cáo thường niên Chuyển đổi số 2023: Thúc đẩy...

16 tháng 04, 2024 Tải xuống

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục...

  • 1
  • 2