BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

25. Ý nghĩa của việc loại bỏ các hầm dữ liệu là gì?

Trước đây, hầm dữ liệu được sử dụng với mục đích lưu trữ dữ liệu, đặc biệt là các dạng dữ liệu không có cấu trúc. Các kiến ​​trúc sư dữ liệu theo truyền thống đã tạo ra các hầm dữ liệu và điều này gây ra khó khăn và chậm trễ cho các dự […]

26. Những giải pháp nào sẽ giúp tăng hiệu quả doanh nghiệp sản xuất và bằng cách...

Hiệu quả của nhà sản xuất có thể được tăng lên trong một số khu vực, không chỉ ở bộ phận lập dự toán. Sự hợp tác giữa các bộ phận nội bộ có thể được tăng lên. Ví dụ: trong quá trình dự toán, cả nhóm bán hàng và tài chính đều có quyền […]