BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
 • Cấp độ
 • Lý thuyết và thực hành
 • Nghiệp vụ
 • Đơn vị cung cấp
 • Đối tượng
 • Theo trụ cột

Chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chi phí chứng nhận: Miễn phí
ĐĂNG KÝ HỌC

Các công nghệ hỗ trợ cho chuyển đổi số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chi phí chứng nhận: Miễn phí
ĐĂNG KÝ HỌC

Tổng quan về chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chi phí chứng nhận: Miễn phí
ĐĂNG KÝ HỌC

Phương pháp tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chi phí chứng nhận: Miễn phí
ĐĂNG KÝ HỌC

Kinh nghiệm thực hiện Chuyển đổi số – Cách tiếp cận của doanh nghiệp du lịch...

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành: Không có
ĐĂNG KÝ HỌC

Chiến lược tiếp thị và nội dung để thành công trên nền tảng số

Miễn phí
 • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Chứng nhận hoàn thành: Không có
ĐĂNG KÝ HỌC
 • 1
 • 2