BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Quy mô doanh nghiệp

Nhóm giải pháp

Lĩnh vực/Ngành nghề

Giai đoạn phát triển