BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tài liệu báo cáo

[Tiếng Việt] Báo cáo thường niên Chuyển đổi số 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

16 tháng 04, 2024

Tải xuống

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ thông qua Dự án Trung tâm Chuyển đổi số xây dựng Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh nghiệp 2023: “Thúc đẩy Chuyển đổi số, Chuyển đổi xanh”. Ấn phẩm cung cấp bức tranh tổng thể và cập nhật về tình hình chuyển đổi số trên thế giới và tại Việt Nam, cũng như sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nhiều góc nhìn đa chiều về xu hướng chuyển đổi Kép.

Tài liệu báo cáo liên quan

[English] 2023 Annual report on Vietnamese enterprises’ digital transformation: Promoting Digital Transformati...

16 tháng 04, 2024

Tải xuống
In the framework of The Supporting Enterprises’ digital transformation 2021-2025 of the Ministry of Planning and Investment, the Agency for Enterprise...