BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Go digital - Go global

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các công cụ, giải pháp, các nền tảng thương mại số để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, quảng bá hình ảnh, tìm kiếm các đối tác, khách hàng trên thị trường quốc tế (đặc biệt là Hoa Kỳ, Châu Âu và ASEAN), Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng, phối hợp với các đối triển khai Gói Chuyển đổi số Hướng tới chị trường toàn cầu (Go Digital – Go Global).

Chú ý: Chương trình liên tục cập nhật các hỗ trợ từ các đối tác công nghệ đồng hành triển khai Gói Go Digital – Go Global.  

Đối Tượng

Các doanh nghiệp muốn thúc đẩy xuất khẩu, quảng bá hình ảnh của mình ra thế giới.

Ưu Tiên

Doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh hàng tiêu dùng, có thị trường xuất khẩu mục tiêu là Hoa Kỳ hoặc Châu Âu hoặc ASEAN; có nhân sự hoặc cam kết xây dựng đội ngũ nhân sự về thương mại điện tử xuyên biên giới.

CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ

Amazon Global Selling Việt Nam

Cung cấp hỗ trợ chuyên sâu và tư vấn trực tiếp 1-1 để đưa sản phẩm tới thị trường quốc tế qua thương mại điện tử xuyên biên giới:
– Đào tạo về kiến thức và kỹ năng thương mại điện tử xuyên biên giới
– Hỗ trợ lên kế hoạch kinh doanh
– Hỗ trợ đăng ký tài khoản
– Tư vấn tối ưu hóa kinh doanh trong 12 tháng kể từ thời điểm gian hàng bắt đầu hoạt động