BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Gói Bắt đầu CĐS (Start Digital)

  • 26 tháng 11, 2021 - 8:42 AM

  • Chia sẻ:

Hỗ trợ các doanh nghiệp mới bắt đầu chuyển đổi số

Các sự kiện khác

Thứ Tư - 8:00 am

04

tháng 10
(Sau 2 Ngày nữa)
Đăng ký tham dự

Hội nghị đối tác thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp Việt Nam 2023

  • Đơn vị tổ chức: Bộ kế hoạch và đầu tư- Cục phát triển doanh nghiệp
  • Địa điểm: Trực tiếp
Tags: