BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Gói hỗ trợ xây dựng Chiến lược và Lộ trình Chuyển đổi số (Đợt 2)

  • 23 tháng 06, 2022 - 3:12 PM

  • Chia sẻ:

Dự kiến hỗ trợ cho 25 doanh nghiệp được lựa chọn trong năm 2022