BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025...

GIỚI THIỆU Chương trình dự kiến Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025 Thời gian Hoạt động Ghi chú 08:00 – 08:30   Đăng ký đại biểu Cục Phát triển doanh nghiệp và Dự án USAID LinkSME   08:30 – 09:00 Phát biểu khai mạc – Ông...

  • 1
  • 2