BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

Khóa tập huấn đào tạo Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Đơn vị tổ chức: Khóa tập huấn đào tạo “Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp” do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối […]