BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tài liệu báo cáo

Tài liệu báo cáo liên quan

[English] 2023 Annual report on Vietnamese enterprises’ digital transformation: Promoting Digital Transformati...

16 tháng 04, 2024

Tải xuống
In the framework of The Supporting Enterprises’ digital transformation 2021-2025 of the Ministry of Planning and Investment, the Agency for Enterprise...

[Tiếng Việt] Báo cáo thường niên Chuyển đổi số 2023: Thúc đẩy chuyển đổi số,...

16 tháng 04, 2024

Tải xuống
Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục...