BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tài liệu báo cáo

Tài liệu báo cáo liên quan

Báo cáo thường niên Chuyển đổi số Doanh nghiệp 2021: Rào cản và nhu cầu chuyển...

06 tháng 01, 2022

Tải xuống
Hiện nay, cả nước có khoảng 870 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa. Trên thực...