BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

Tin tức

HỘI THẢO CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP 2022

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án USAID LinkSME đã xây dựng Báo cáo thường niên Chuyển đổi số doanh […]...

Khóa tập huấn đào tạo Tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Đơn vị tổ chức: Khóa tập huấn đào tạo “Tư vấn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp” do Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối […]

Hội nghị Chuyển đổi số cho DNNVV Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải...

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, Cục Phát triển doanh nghiệp phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua dự án USAID LinkSME đã xây dựng và triển khai các gói hỗ trợ […]

Hội thảo Chuyển đổi số cho Danh nghiệp nhỏ và vừa cơ hội, thách thức và giải...

GIỚI THIỆU   Thời gian Hoạt động 13:00 – 13:30 Đăng ký đại biểu 13:30 – 13:35 Giới thiệu 13:35 – 13:40 Phát biểu khai mạc Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 13:40 – 13:45 Phát biểu chào mừng Bà Ann Marie Yastishock, Giám đốc, USAID/Việt Nam 13:45 – […]...

Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025...

GIỚI THIỆU Chương trình dự kiến Lễ Công Bố Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển Đổi số giai đoạn 2021-2025 Thời gian Hoạt động Ghi chú 08:00 – 08:30   Đăng ký đại biểu Cục Phát triển doanh nghiệp và Dự án USAID LinkSME   08:30 – 09:00 Phát biểu khai mạc – Ông...