BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Chương trình Hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số

giai đoạn 2021-2025

ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chứng nhận
  • Cấp độ
  • Lý thuyết và thực hành
  • Nghiệp vụ
  • Đơn vị cung cấp
  • Đối tượng
  • Theo trụ cột

Video đào tạo 02: Xây dựng lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam

Miễn phí
  • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Chứng nhận hoàn thành: Không có
ĐĂNG KÝ HỌC

Video đào tạo 01: Cơ bản về CĐS doanh nghiệp

Miễn phí
  • Cung cấp bởi: Cục phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • Chứng nhận hoàn thành: Không có
ĐĂNG KÝ HỌC